QUÈ FEM

L’objecte principal de la seva activitat es troba dins de l’àmbit de la construcció i les energies. En aquest àmbit d’actuació S3e, té un equip que domina i gestiona els projectes, minimitzant així el temps d’execució i optimitzant recursos tant econòmics com tècnics.

Els àmbits d’actuació en que S3e està especialitzats es diferencien en tres sectors principals:
 

- OFICINA TÈCNICA
    • Redacció de projectes constructius industrials.
    • Projectes d’instal lacions.
    • Legalització d’activitats, llicències ambientals, prevenció d’incendis.
    • Direcció d’obra i assessorament en l’execució.
    • Informes i Certificacions tècniques.

- CONSULTORIA ENERGÈTICA
    • Estudis Eficiència Energètica
    • Projectes Energètics
        o Energia solar tèrmica
        o Energia fotovoltàica
        o Cogeneració
        o Biomassa
        o Petrolífera
        o Gas Natural

- OBRES I CONSTRUCCIÓ
    • Serveis d'arquitectura tècnica
        o Direcció d'execució material,
        o Coordinació de seguretat i salut
        o Amidaments i pressupostos
        o Contractació d'industrials
        o Control de costos
        o Projectes de reforma
        o Assessorament tècnic
        o Estudis i plans de seguretat
    • Cèdules d'habitabilitat.
    • Estudis de seguretat i salut.
    • Direcció en prevenció de riscos laborals.
    • Construcció i reforma de vivendes i locals, treballs "claus en mà"
    • Peritatges i valoracions.
    • Càlcul d’estructures.
    • Projectes d’obra civil i direcció d’obra.
    • Projectes integrals d’obra.


Al tractar-se, d’una empresa amb tots els membres necessaris per desenvolupar un projecte, permet augmentar la qualitat del producte, gràcies a la integració de les diferents fases del projecte, així com les problemàtiques que puguin sorgir en els inicis d’aquests. Tots els projectes realitzats per S3e, tenen l’aval de tots els seus clients, els quals corroboren aquesta qualitat del servei.